Interested in Cryptocurrency?
Visit best CoinMarketCap alternative. Real time updates, cryptocurrency price prediction...

Clannad lyrics - Crann Ull

Ar A Ghabhail 'n A 'chuain Damh

Original and similar lyrics
Ar a ghabháil 'n a 'chuain damh 's mà bhí go huaibhreach Tinn lag buartha im intinn, Bhi me feachaint uaim ar an speir aduaidh 'S í à aló uaim 'na trealtai. Ach faraoir gà ar gà ar 's mà an ceann gan chà ill Níor ghlac mà comhairle mo mháithrin fà in, 'S gur dhúirt sí liom fríd chomrá ghrinn Go Beal-Ath-hAmhnais 's ná triall ann. Ach ba mhón a thug mà grá do mo chailín bán An lá breá i gcúl an gharraí, 'S do bhà ilín bláth mar chúr na trá 'S do ghruann chomh dearg leis na caorthainn. Chuir mà lámh ar an chuan, 's bhí mo chroí lán gruaim Ag ceiliúr caoin na n-à anlaith, 'S nach trua gan mise ag à aló leat Faoi rópaí 's seoltaí seidte. Orú, a chuid 's a rún dá ngluaisfeá ar súil Go tír na long as Éirinn, Níl tuirse croí nó tinneas cinn Nach leighisfí ann gan amhras. Nó ba tú mo rogha innui is innà Agus coinnivh agat fà in ón bhás mà , Nó gan ghrásta Dà ní mhairfitdh mà Ar an tsráid seo i mBà al-Ath-hAmhnais.

Turas San Lochmor

JULIE FOWLIS "Cuilidh"
[Turas san Lochmor] An nì a bha nam inntinn gun inns mi dhuibh an rann: Gu falbhainn dh’aindeoin sìde air sgrìob do thìr nan Gall, Le baga làn de chearcan agus rudan a bha gann – Gum bithinn aig Bliadhn’ Ùir ann ’s gun chùmhnadh air an dram. Diciadain dh’fhalbh mi casruisgt’ le mo bhagaichean nam dhòrn, A’ dol a Loch nam Madadh ghabhail aiseag san Lochmor; Bha fuachd na mo chasan-sa ’s bha sneachd’ air bhàrr nan lòn ‑ Cha dìochuimhnich mi ’n t‑allaban cho fad’ ’s a bhios mi beò. Nuair ràinig mi a’ cheàrdach, àrdach duine chòir A thug a‑staigh gun dàil mi ’s a nochd dhomh càirdeas mòr, Thug dhomh tì a b’ fheàirrde mi ri aghaidh bhlàth an stòbh ‑ Gu seasainn fuachd nuair dh’fhàg sinn le mo chaiseart blàth ’s lem chòt’. Nuair dh’fhalbh an carbad-ola leinn ’s ar n‑aghaidh thoir dhan tuath, Bha sinn greis an Cearsabhagh a’ blasad air stuth cruaidh; Gun tàinig Bean na Maise ’s am muir geal oirre mun cuairt, ’S chanainn fhìn gum b’ amadan a rachadh innt’ air chuan. Nuair thog i mach gu farsainneachd, ’s sinn airsnealach is sgìth, Nuair thòisich cur na mara oirnn, bu mhath a bhith air tìr; Bha mise mar bha càch, le spàirn orm a’ strì ‑ An drama dh’òl mi ’n Cearsabhagh, bu duilich dhealaich sinn. On ear‑dheas bha i sèideadh oirnn, gun choltas tighinn na b’ fheàrr, Bha sinn uil’, oir b’ fheudar dhuinn, nar sìneadh air an làr; Nuair readh i sìos dhan chlaisidh leinn ’s am muir a’ sgailceadh àrd, Bha cùram air gach neach againn nach tilleadh i gu bràth. B ’e siud an oidhche ànranach a bh’ againn anns a’ bhàt’, Ach ràinig sinn Loch Baghasdail le dìon an Tì as Àird; Thug mi leam mo bhagaichean agus thàrr mi às a’ bhàt’ ‑ Chan fhanainn‑sa na b’ fhaid’ innte ged rachainn dhan taigh-gheàrd! Fhuair mi cadal socair ann an dachaigh dhaoine còir, Aig Maiseig Ruadh, ’s mo ghràdh oirre, oir nochd i càirdeas dhòmhs’: Guma fada slàn i, oir ’s bàidheil i na dòigh Gu gabhail ro aon ànranach a dh’fhàgadh an Lochmor. Mun crìochnaich mi an t-òran seo, gun inns mi dhuibh an còrr: A‑màireach thill mi dhachaigh agus botal na mo phòc; Chruinnich sinn na càirdean gu pàrtaidh dhe gach seòrs’, Is cha robh h‑aon a thàinig leinn a chàineadh an Lochmor! [A Journey in the Lochmor] I’ll tell you in verse what my intention was. Regardless of bad weather, I would pay a visit to the Lowlands, carrying a bag full of chickens and other scarce goods. I’d be there at New Year and there would be no stinting on whisky Barefoot, I left on Wednesday, clutching my bags, heading for Lochmaddy and a crossing on the Lochmor. Snow had fallen and my feet were freezing. It was a journey I’ll never forget. I reached the smithy, home of a good man, who took me in and showed me great kindness. In front of a warm stove he restored me with tea. I was able to withstand the cold when I left with warm shoes and a coat. The motor car left, heading north, and we spent a while in Cearsabhagh sampling whisky. Bean na Maise appeared through foaming seas all around and, in my opinion, only a fool would take to sea in her. By the time she reached open seas we were depressed and weary. As seasickness started we longed to be ashore. I was like the others, fighting it valiantly. But sadly I had to part from the dram I drank in Cearsabhgh. A south-easterly wind was blowing hard and showing no sign of abating. We were all, of necessity, lying on the floor. When she plunged into the trough, with seas breaking high above her, we were all terrified that she’d never right herself again. Despite having such a stormy night in the ship, under the protection of the Almighty, we reached Lochboisdale. I took my bags and escaped from the ship. Threat of imprisonmemt wouldn’t have made me stay on board. I had a good night’s sleep in dear Maiseag Ruadh’s, the home of generous, friendly people. May she live long for the kindly welcome she gave to at least one wanderer who deserted the Lochmor. Before I finish this song I’ll tell you the rest. The following day I returned home with a bottle in my pocket. Friends gathered and we had a splendid party and no-one in the company bad-mouthed the Lochmor.

A Mhic Dhùghaill 'ic Ruairidh (Son Of Dougal, Son Of Ruairidh)

JULIE FOWLIS "Uam"
A Mhic Dhùghaill 'ic Ruairidh A chuir am buaireadh fo m' chèill-sa A chuir an tainead mo ghruaidhean 'S dh' fhàg mo ghruag air dhroch ghrèidheadh Mo mhìle mallachd dha m' phiuthar Nighean bhuidhe a' chùil stèidhtich 'S gura diombach mi dha m' mhàthair Ged is màthair i dhòmhsa 'S gura buidheach mi dha m' athair 'S e nach cuireadh droch-sgeul orm 'S mo mhìle mallachd dhan bhuachaill A bha 'g uallach na sprèidhe Mac bodachain shuaraich Dha 'm bu dual bhith an gleann geugach Chaidh a dhùsgadh nam balach Moch sa mhadainn man èirich Air thoiseach bha triùir ann 'S air thùs bha dà-reug ann Thuirt mo bhràthair bu shine Ligibh na balaich gu chèile Thuirt mo bhràthair a b' òige Chan e chòir ach an eucoir 'S ann a' dìreadh a' ghàrraidh A' leig thu ghràidh a cheud èigh às 'S ann a' teàrnadh a' bhruthaich A fhuair thu am bruthadh a lèir thu 'S gu robh fuil do chom chùbhraidh A' sruladh troimh d' lèinidh 'S ged a dh' òl mi ghaoil pàirt dheth Cha do shlànaich do chreuchdan O nach robh mi 's tu m'eudail Am Baile Pheairt na Dùn Èideann Na 'n tìr nam fear dubha Nan Còigeamh Mumhann na h-Eirinn Man do chuir mi riamh ùidh annad Lùb ùr a' chùil cheutaich. Son of Dougal, son of Ruairidh, who greatly challenged my senses You thinned my cheeks and left my hair unkempt My curse on my sister, yellow haired girl of wavy hair I am resentful of my mother although she is my own I am thankful to my father, he that would not put a bad tale on me A thousand curses on the cow-herd, who was watching the cattle Son of a diminutive mean man, that should be in a glen of branches Who went to waken the boys early morning before rising At first there were three, then at last there were twelve My older brother said, let the boys go together? My younger brother said, it is not right but unjust It was climbing the garden, you gave the first shout darling It was descending the slope, you got the fatal blow And your blood on your lovely chest, pouring through your shirt Although I drank, my love, some of it, it did not heal your wounds O that I and you my love were in Perth or Edinburgh Or in the land of the black men, or Munster of Ireland Before I ever showed interest in you, smart young fellow of the beautiful rear!

All Life Long

Mo Thugs And Family
'MO' THUGS LYRICS All Life Long [Layzie Bone] Yeah, Mo' Thug [Felecia] C'mon [Chorus 2x: (Felecia, Layzie bone)] All life long Can we be in this forever? All life long (Our love lasts life long) [Felecia] They say that opposites, attract And I believe, that ain't nothin' wrong with that Cause you're the thug that I love and I'm down for mine I'll be there when you call at the drop of a dime [Layzie bone] I never woulda thought that I'd be your kind You so sexy, you so fine You play the front and I'll play behind But lately you always on my mind You the sun and you like to shine But I'm here to let you know I'm the moon and I like to glow But I be that thug for you fa sho [Felecia] Will you ride for me? [Layzie Bone] Always [Felecia] Will you die for me? [Layzie Bone] Constantly [Felecia] Stay tru to me? [Layzie Bone] Util my dyin' day And I'll do anything you want 'cause you my lady, hey [Chorus 2x] [Layzie Bone] If bein' a thug in love is a crime They might as well take me to jail They might as well throw away the key 'Cause livin' with out you was hell Wear my ring and be my queen I'm yo king it's like a dream Funny thing, how life can bring Together untouchable teams [Felecia] Nothing or no one Can take your place (that's right) With you by my side Anything, I can face You keep it tight And you got my devotion Just from me, I'm just tellin' you this Just to go through the motion [Layzie Bone] Will you ride for me? [Felecia] Always [Layzie Bone] Will you die for me? [Felecia] Constantly [Layzie Bone] Stay tru to me? [Felecia] Until my dyin' day I'll do anything you want 'cause your my baby [Chorus 2x] [Felecia] From sun up to sun I promise to down I ain't ashamed to show it I'll let the whole world know it [Layzie Bone] I can dig it I'm wit it It's L-O-V-E Little Lay and Fe-Fe Two deep when we creep Like Bonnie and Clyde We ride wit a heat Still flossin' off in these streets [Felecia] Now follow me, follow me, follow me, follow me Take this riding ecxtasy The magic takes me His and her Bentleys' [Layzie Bone] Ya spoil me with loyalty Thanks for the watch with rocks like boulders When you need to lean baby this your shoulder When you feel horny I got somethin' for ya girl [Felecia] Ooh now ya talkin' (now ya talkin') And I be lovin' the way when we be lockin' (uh hunh) We be so good as a team We even jockin' [Layzie Bone] Forever we keepin' it on and poppin' Haters is watchin' and it ain't no stoppin' us [Chorus 3x]

An T-Aparan Goirid 's An T-Aparan Ùr: Òran Do Sheasaidh Bhaile Raghnaill

JULIE FOWLIS "Cuilidh"
[An t‑Aparan Goirid ’s an t‑Aparan Ùr: Òran do Sheasaidh Bhaile Raghnaill] An t-aparan goirid ’s an t-aparan ùr, An t-aparan goirid nach ruig ach a’ ghlùin, ’S nuair bha mi òg ’s mi furast’ rim lùb’, ’S e dh’fhàg mi fo leòn ach an t-aparan ùr. Bha cliù ort, a Sheasaidh, ’s tu ’n ainnir bha suairc, A chumadh rid ghealladh ’s a leanadh rid luaidh; ’S ann unnad bha ’n spiorad, ’s tu ’chinneadh nam buadh Nach gabhadh an giorag ’s nach tilleadh ron chuan. ’S ann ort a bha biùthas san dùthaich a bh’ ann: Cha ghabhadh tu Cooper, cha b’ bhuidh’ leat a chainnt; ’S ann bha thu nad bhiùtaidh, ’s tu ’m flùr gun mheang, ’S nam faighinn mo dhùrachd, bhiodh diùc leat air làimh. ’S nuair fhuair an Eliza Miss Jessie air bòrd, ’S ann oirre bha ’n sgoinn ’s iad a’ hoidhsteadh nan seòl; Bha muir air gach taobh dhith a’ sgaoileadh mu bòrd ’S bha h‑aigne cho aotrom ri faoileag air lòn. Bha seorsa duine aca mach air a’ watch A’ geàrd a’ bhaile ’s na thigeadh mun cuairt, Ach cheangaileadh a chasan ’s a làmhan gu cruaidh, ’S mun tàinig a’ mhadainn, chaidh a ragadh le fuachd. Dh’fhàg thu do mhàthair is d’ athair fo leòn Nach d’ rinn iad dhut banais le aighear ’s le ceòl, Ach tillidh tu fhathast do dh’Uibhist an eòrn’, ’S bidh siùcar an glainne ’s todaidh ga òl! [The Short Apron and the New Apron: Song for Jessie of Balranald] The short apron and the new apron; the short apron which only reaches the knee When I was young and easily led the new apron was the cause of my hurt. You were famous, Jessie, as a polite young woman who would keep your word and be faithful to your beloved. How spirited you were, a descendant of the truly virtuous clan, which knew not fear and for whom the sea held no dread. You became famous in the area. You wouldn’t entertain Cooper; you cared not for his conversation. What a beauty you were, a flower without blemish, and had I my wish, a duke would have you by the hand. When Miss Jessie boarded the Eliza, there was a flurry of activity as the sails were hoisted. The sea was parting for her bow and her spirit was as light-hearted as a seagull. They had a kind of man on watch, guarding the village and all who approached. But his feet and hands were tightly bound and, by morning, he had stiffened with the cold. You left your mother and father depressed because they were unable to provide for you a wedding with music and merry-making. But you’ll return some time to Uist of the barley and there will be sugar in glasses for drinking toddies!

They Don't Live Long

TRICK DADDY "Based On A True Story"
You gon save that? Na na na na naaaaaa Na na na na naaaaaa Yea Thug niggas don't live that long (Thug niggas don't live that long) Before they gone they'll be dead and gone But I'll be waiting 'till they come back home (I'll be waiting for you) Verse 1 I wanna buy me a benz but I'm fifty-grand short I got to get this cheese without a nigga getting caught 2 freaks is in the jungle now I'm taking care of mama now My lil dog caught a case, I got to bail him out I got you bobbin to this real shit So reason why a nigga kill shit That's how it is, shit See papa was a rolling stone He left mama alone She raised us on her own Them bitches curious Why I'm soo motherfucking serious Hard times got me pumped up and furious I want y'all to free all my dawgs Before I get my gun and start killing your halls Call me the butcherman I take my beef straight to the man I put it so only thug niggas understand Keep bitches out your game get paid Just remember and respect what the old girl said Chorus Verse 2 I got some niggas on the other side One day I got to take a ride And let them know I still represent the Southside No more shopping at the flea I'm rolling D's and Lo's I'm getting head, feeling bread from these sleezy hoez And can't nann bitch forget that nigga Hollywood Big ends steering wheel made of wood I heard it was four niggas three shit, one ho nigga I'm out the pen with you Howdy folk Who gon die next Who mama gon cry next Who sister giving away the slack pus That's how we living though Dead and gone before he twenty-four Or in jail, but y'all don't hear me though As I continue with this thug shit With all this blood and shit But all us thug niggas love this For the love of greed and riches But money don't need no bitches So I'm killing all snitches Chorus Bridge I'm doing this one for the thugs and the niggas on the corner selling drugs for the thugs Yes sir (repeat 2x) Verse 3 If I was a hundred dollar bill I'd make you niggas kill for me Go to prison do about a hundred years for me Get a gat and go jack robin steele for me Just to pay a bitch bills with me I'm dissing every nigga who got me fucking A bitch better fuck for pregnent nuts You see it be them same niggas 'Cause coochie ass lame niggas (Last time) Learn some motherfucking thangs nigga Now picture me as a killa (killa) Young crack dope deala (dope deala) I'm doing this one for my niggas Who ride for this Who even lost they life for this And them niggas who survivin this They don't live that long Chorus 2x Thug Niggas don't live that long Singing portion of the chorus repeated untill fade

Was it funny? Share it with friends!