Interested in Cryptocurrency?
Visit best CoinMarketCap alternative. Real time updates, cryptocurrency price prediction...

Airija lyrics

Toli

Original and similar lyrics
Þvelgiu bet skausmas merkia akis Matau kraujuojanèià þaizdà delne Þinau nieko daugiau neávyks Kas ið manæs atimtø tave Einu ir kojos neða kitur Ten kur apginsiu savo jausmus Viltis ir nerimas lydi visur Ar pavadinsiu savais ðiuos namus Pro uþkaltus langus duris Matau leidþias pilkas dangus Ar tavo akys dar kà pasakys Ar galësiu bûti ramus Dabar kalbu kà noriu kalbët Matau begyjanèius randus delne Dabar girdþiu kà noriu girdët Ir tavo balsas ramina mane Ir gilioj tamsoj ilgai kentëjæs Vakar dar buvau að toli Vakar dar kritau kilau su vëju O dabar að èia su tavim

Vejas

Foje
salta cia kaip ir ju akyse ir tamsu cia tarp musu visu as atsimenu saules dienas giedra dangu ir meiles rankas man koktu nuo bereiksmiu veidu man koktu nuo beprasmiu kalbu mes gyvenam lyg zaidziam lyg ne norim skristi bet liekam dugne as atsimenu dideli veja as matau ta beprotiska auksti as atsimenu atvira erdve as matau kaip mes skridom su pauksciais pasakyk ar tu dziaugsma jauti kai gatve nezinia kur eini kai rukai ir be skaiciaus geri ka tai keicia tu vel tik zaidi tu mane ekrane pamatai tu zinai negirdziu ka sakai jeigu nori prakalbint mane pabandyk susitikti sapne

Apie Tave

Andrius Mamontovas
Ir visos dainos kur girdi apie tave kur esi Zydintys sodai tiktai tau as savo kelia pamirsau As vel kvepuoju tavim gatve kurioj tu gyveni Kviecia ir kviecia pas tave paliktas zenklas ten lange Niekas nekaltas niekada Vel tavo vardas manyje Svieciantys pirstai kai lieti Virpantys zodziai kai girdi As vel keliauju tavimi palieciu viska ka turi Vel tavo veidas delnuose degancios zvaigzdes akyse Meile negrizta niekada ir neiseina ji salia Ji visa laika tavyje laukia kol baigsis si daina

Mes Visi

Foje
visi mes galvojam kad þinome tiesà kiekvienas galvoja kad klysta kiti kiekvienas save paliekame vienà kiekvienas vis bandom kaþkuo iðsiskirt neprisipaþinsim kad virtom á masæ á visumà pilkà ið tø kas keisti ar mes ið metalo ar mes ið plastmasës visi mes tik þaidþiam kad esam tikri mes dþiaugtis nemokam nes viskà jau matëm mes norim gyventi naujau ir naujau mes vienas kitam pavirtome daiktu ir turim viens kita kaskart vis trumpiau kaþkas paglostys tavo plaukus kaþkas paþiurës á tavo akis kaþkas apsidþiaugs dienos sulaukæ kaþkam ryte nesibaigs naktis 1988

Tu Krenti

Foje
nei blizgantys daiktai nei pikti balsai nei geismu griûtis neprivers uþmerkt link tiesos akiø ir nebebus þingsniø atgal að numeèiau visas ðypsenø pinkles mimikas veidø nabereikia jø að tavim tikiu ir niekada to nebeslëpsiu taip að tave matau að tave jauèiu að gerai þinau posûkius minèiu juk tu dar tenai kur link nebebus þingsniø atgal kam kam save þudai liûdesio kava pokalbiø tyla muzikoj klaikioj tu randi save tavo dþiaugsmai tavo nelaimë jau greit taves neliks dûmø migloje saujoj pelenø ampulëj tuðèioj vyno svaigume dingsiu ir að liûdesio jûroj 1988

A Numirsiu Vistiek

Foje
að numirsiu taip pat kaip ir mes visi tik prieð tai að norëèiau tave pamatyt man reikëtø kaip paukðèiui nugalëtam þiemos paragaut paskutiná kart tos ðilumos kuri sklinda ið rankø meilës pilnø kuri verèia ieðkoti vël tavo akiø ir aistros að dar noriu minuèiø keliø man reikëtø kad dar kartà tai bûtum tu neiðvengiamai teks savo þvakæ uþpûst bet prieð tai ðá bei tà dar norëèiau pajust su pavasario paukðèiais á dangø pakilt að taip noriu dar kartà ið naujo uþgimt saulës ðviesà beprotiðkos vasaros gert ir á jûros gelmes nors trumpam pasinert man taip reikia iðvyst rudeninius medþius pabraidyti dar kart po geltonus lapus ir apakintas sniego dar noriu pabût á jo patalà baltà bejëgis nugriût að numirsiu vistiek mano laikas ateis tik dar bûtø smagu susitikt su draugais pasëdëti per naktá dar bûtø puiku pamatyti akis artimiausiø þmoniø prisiminti dar kartà geriausias dienas padainuoti dar kartà linksmiausias dainas o valdove mirtie nepaðauk manæs tuoj að taip noriu iðvysti kas bus rytoj Linkëjimai nuo Ryèio ið Maþeikiø!

Was it funny? Share it with friends!