Interested in Cryptocurrency?
Visit best CoinMarketCap alternative. Real time updates, cryptocurrency price prediction...

Airija lyrics

Monologas

Original and similar lyrics
Kaþkas naktá sapnuoja saulæ Kaþkas dienà pilnas tamsos Kaþkam sunku áveikti baimæ Nors neturi kur dëti dràsos Nematyti kas rytà saulës Jà nusineðë miðkai Jie pilni - nepilni apgaulës Ir keisti nekeisti labai Kaþkieno naktis benamë Kaþkieno diena be spalvø Kaþkas viskas gaunas savaime O kaþkam net pradëti sunku Kiekviena ðirdis trokðta meilës Neapykantos pilna ðirdy Savo rankomis siekiam nepasiekiamos laimës Ne kiekvieno ranka stipri

Naktis

Lemon Joy
stoviu as apsvaiges nuo sitos tamsos atrodo laikas stovi sirdis tuoj sustos naktis beribe naktis blaskausi tartum vejas uzburtam rate truksta man jegu kad istrukciau is cia naktis veidmaine naktis mane surask nakties tamsoj mane mylek nakties tyloj ir nuskandinki savo baime manyje ir nesvarbu kas bus rytoj juk tai puiku zvaigzdziu sviesoj panirt i nakti istirpt tamsoj zaibas tolumoj sujungia musu mintis aplinkui viska gaubia keista paslaptis naktis meiles naktis isnyra is tamsos tavo veidas blyskus bandau paliest as ji bet tai mirazas klaikus naktis apgavike naktis mane surask nakties tamsoj mane mylek nakties tyloj ir nuskandinki savo baime manyje ir nesvarbu kas bus rytoj juk tai puiku zvaigzdziu sviesoj panirt i nakti istirpt tamsoj muzika ir zodziai G.Broko

Arbata

Foje
ar tu atsimeni laikus visas beprotiðkas naktis mûsø negimusius vaikus að vis dar matau jø akis tai buvo keisti keisti laikai kai mes vis dar þudëme save ir mûsø begæstantys veidai atsispindëdavo lange dabar ant stalo prieð mane tiktai atðalus arbata o rankos tyliai uþdengia akis að noriu bût kaþkur toli nes jeigu liksiu praeity galiu ir vël pradët kartot klaidas ilga kaip ðimtmeèiai diena ilgai bus chaoso pilna vienatvë tûno visuomet kaþkur arti prie kûno bet nebûna amþinas ruduo ir að tikiu kaþkiek dar tuo silpna pulsuojanti ðviesa tamsaus koridoriaus gale Rytis ið Maþeikiø

Am Judesys

Foje
ar tu atsimeni laikus visas beprotiðkas naktis mûsø negimusius vaikus að vis dar matau jø akis tai buvo keisti keisti laikai kai mes vis dar þudëme save ir mûsø begæstantys veidai atsispindëdavo lange dabar ant stalo prieð mane tiktai atðalus arbata o rankos tyliai uþdengia akis að noriu bût kaþkur toli nes jeigu liksiu praeity galiu ir vël pradët kartot klaidas ilga kaip ðimtmeèiai diena ilgai bus chaoso pilna vienatvë tûno visuomet kaþkur arti prie kûno bet nebûna amþinas ruduo ir að tikiu kaþkiek dar tuo silpna pulsuojanti ðviesa tamsaus koridoriaus gale Rytis ið Maþeikiø

Alternatyvine Daina Apie Meile

Foje
meile tai peilis giliai zaizdoje meile tai stiklas suspaustas delne meile tai neuzgesinta ugnis meile tai tavo ankstyva mirtis meile tai lupdazio zenklas veide meile tai kraujas palikes ryte meile tai tavo pilka dabartis meile tai vakar diena ir naktis meile tai zodziai kaip niekad salti meile - apynasriai tau uzsegti meile tai sazine tavo juoda meile tai budelio rankoj galva meile tai zmones pavirte vilkais meile tai adatos tau po nagais meile tai karstas uzpiltas zeme meile tai tavo vieta pragare meile tai musu darbai purvini meile tai vardas kurio neturi meile tai stambios kupiuros delne meile tai kaulas sunies gerkleje meile tai tiesus elektros laidai meile tai paukstis istriges tenai meile tai viskas ko nebeturi meile tai viskas ka gauti gali

Tai Bus Rytoj

Lemon Joy
Gal laime, gal ziema aplink Kas trukdo, is musu juokauja kazkas Tu iseisi tam, kad negrizt niekada Taves jau laukia negailestingas dangus Tai bus rytoj tai tik rytoj Tai.. o dabar mes kartu mes kartu Duok varda sniegui, spek duoti varda kam nors Jis tavo vaikas, jis tau ranka paduos Kas dave teise kai nera iseities Kai temsta auksas rytojus neturi sirdies Tai bus rytoj tai tik rytoj Tai.. o dabar mes kartu mes kartu

Was it funny? Share it with friends!