Interested in Cryptocurrency?
Visit best CoinMarketCap alternative. Real time updates, cryptocurrency price prediction...

Airija lyrics

Laikas Sukt Is Sito Kelio

Original and similar lyrics
Man atrodo laikas sukt ið ðito kelio Kur apgavo vakar ir apgaus rytoj Kur net medþiai pakelës nelinki gero Kur paliksi vienas mirtinoj kovoj Negirdëti juoko negirdëti verksmo Tiktai vëjas kaukia ausyse Nëra laimës meilës gërio dþiaugsmo Neapykanta skausmas akyse Man atrodo laikas spjaut á ðità purvà Ir ieðkoti tyro bëganèio vandens Laikas su ðaknim iðrauti dvasios skurdà Ir gyvent tylëjimu rudens Að matau kaþkur toli jau auðta rytas Tokios saulës niekada dar nemaèiau Èia ðalia naktis juoda ir meilë iðvaryta Nori su manim suspëti eik greièiau

Arbata

Foje
ar tu atsimeni laikus visas beprotiðkas naktis mûsø negimusius vaikus að vis dar matau jø akis tai buvo keisti keisti laikai kai mes vis dar þudëme save ir mûsø begæstantys veidai atsispindëdavo lange dabar ant stalo prieð mane tiktai atðalus arbata o rankos tyliai uþdengia akis að noriu bût kaþkur toli nes jeigu liksiu praeity galiu ir vël pradët kartot klaidas ilga kaip ðimtmeèiai diena ilgai bus chaoso pilna vienatvë tûno visuomet kaþkur arti prie kûno bet nebûna amþinas ruduo ir að tikiu kaþkiek dar tuo silpna pulsuojanti ðviesa tamsaus koridoriaus gale Rytis ið Maþeikiø

Am Judesys

Foje
ar tu atsimeni laikus visas beprotiðkas naktis mûsø negimusius vaikus að vis dar matau jø akis tai buvo keisti keisti laikai kai mes vis dar þudëme save ir mûsø begæstantys veidai atsispindëdavo lange dabar ant stalo prieð mane tiktai atðalus arbata o rankos tyliai uþdengia akis að noriu bût kaþkur toli nes jeigu liksiu praeity galiu ir vël pradët kartot klaidas ilga kaip ðimtmeèiai diena ilgai bus chaoso pilna vienatvë tûno visuomet kaþkur arti prie kûno bet nebûna amþinas ruduo ir að tikiu kaþkiek dar tuo silpna pulsuojanti ðviesa tamsaus koridoriaus gale Rytis ið Maþeikiø

Ryto Ratas

Empy-x
as apie nieka negalvoju as kaip beprotis neregys tie debesys po mano kojom o as krentu pro juos gilyn as nezinau ka sakyti tai tiktai vienas mano gyvenimo rytas pro mano langa sviecia saule geltonas mano kambarys pabegti nori mano sapnas as negaliu jo sulaikyt as nezinau ka sakyti tai tiktai vienas mano gyvenimo rytas uzmerktos mano akys mato juodai baltas tavo akis zaliai raudonas roziu kvapas ir tiktai jis tave prmins as nezinau ka sakyti tai tiktai vienas mano gyvenimo rytas

Hey Hey Hey Hey

Foje
þodþiai neturi prasmës jei tu juos tari tik ðiaip sau niekada nieks tavæs nesupras jei bijosi iðtart tai kà nori ar tai vienintelis kelias ar juo verta eit ar vardan to mes gyvenam hey hey hey hey mums reikia pakeist ðá pasaulá jau laikas seniai todël kad tiesa ir apgaulë blogiausi draugai darbas kurá tu turi ar tai ið tiesu ko norëtum ar tu sau pripaþinti gali susprogdintum tu já jei galëtum meilæ tu kartais perki uþ didþiules sumas kartais uþ dykà tu þinai tai ne ji tai tik skausmas klaikus ið ryto Linkëjimai nuo Ryèio ið Maþeikiø!

Pedos Ant Dregno Akmens

Foje
gydanti muzika milijonai zvaigzdziu svaiginancios giesmes as daug ju turiu nemigo naktys jos trunka ilgai neramus seseliai tai mano draugai pedos ant dregno akmens jos greitai nuo zemës atsiskirs as laukiu rudens as noriu pamatyt kaip lapai mirs kas saukia mane tada kai vianatves reikia man as noriu vandens nes jis kaip ir laikas teka pokalbiai musu neteke vilciu tai tik dalelyte beribiu minciu melodiju aidas giliai viduje jas norint isgirsti reik plesyt save begatys metai nutolina mus nuo pirmojo zingsnio kurio jau nebus ir tas kelias per miska ir kas jo gale kas vakar zinojo jog siandien as cia

Was it funny? Share it with friends!